Adatvédelmi tájékoztató

Az IDS – Medical Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) ügyvezető igazgatójaként, figyelemmel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), Magyarország Alaptörvénye, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) (a fenti jogszabályok együttes említés esetén: Jogszabályok) rendelkezéseire, a Társaság szervezeti egységei által folytatott adatkezelés és adatfeldolgozás rendjét az alábbiak szerint állapítom meg a jelen adatvédelmi szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat).

Jelen Szabályzat 2018. május 25. napján lépett hatályba.

I. fejezet - Általános rendelkezések

A Szabályzat célja és hatálya
A Szabályzat célja, hogy a fent említett jogszabályok alapján meghatározza az Adatkezelő és az Érintett jogait és kötelezettségeit az Érintettek személyes adatainak kezelése, feldolgozása és a rendellenességek kezelése során, továbbá ezen keresztül biztosítsa a Jogszabályokban lefektetett követelmények érvényesülését.

Az Adatkezelő köteles a Jogszabályokban foglaltak szerint kezelni a személyes adatokat, így különösen megakadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok jogosulatlan megváltoztatását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, törlését vagy megsemmisítését, illetve köteles gondoskodni szükség szerint azok megfelelő helyesbítéséről és az adatkezelés céljának megszűnését követően azok törléséről.

A Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egysége által valamennyi munkavállalói, ügyfél-, és partner-szerződés alapján kezelt személyes adat kezelésére, feldolgozására, a továbbiakban együttesen: Személyes adat.

II. fejezet - Az adatvédelem alapfogalmai és elvei

A személyes adat
E szabályzat alkalmazásában személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Személyes adatok az azonosító és a leíró adatok.
Az Érintett egyediesítésére természetes vagy mesterséges azonosító adatok szolgálnak. Természetes azonosító adat különösen az érintett neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelyének illetve tartózkodási helyének címe. Mesterséges azonosító adatok a matematikai vagy más algoritmus szerint generált adatok, így különösen az adóazonosító jel, a személyi igazolvány száma, az útlevél száma, fogyasztói szám, stb.

leíró adatok az adatkezelés célja tekintetében releváns egyéb adatok (pl. jövedelemadatok, végzettségre vonatkozó adatok, stb.). Az Érintettel kapcsolatba nem hozható leíró adat nem minősül személyes adatnak (pl. statisztikai adat)

Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat. Az Adatkezelő különleges adatot nem kezel.

Az adatkezelés és az adatfeldolgozás

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése is.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége és arányossága
Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig. Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat törölni kell.

Az Adatkezelő által nyilvántartott személyes adatok kezeléséről és törléséről az Információbiztonsági Eljárásrend rendelkezik. A törlési kötelezettség a jogszabály szerinti határidőkkel vonatkozik azokra az adatokra, amelyeknek jogszabály szerint meghatározott megőrzési ideje van, különös tekintettel a követelések elévülésének időtartamára.

A törlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. Az adatok törlésével, megsemmisítésével kapcsolatos tényeket jegyzőkönyvbe kell venni.

Érintett: Ezen Szabályzat értelmezésében Érintettek a következők:

Az Adatkezelő munkavállalói; mindazok a magánszemélyek és jogi személyek képviseletében eljáró természetes személyek, akiktől az Adatkezelő szolgáltatást vesz igénybe, vagy amelyek/akik az Adatkezelővel megbízottként, vállalkozóként, szponzorként vagy beszállítóként (a továbbiakban: Partner) szerződéses jogviszonyba lépnek.

Az Érintett hozzájárulásának minősül az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet (a továbbiakban: Nyilatkozat) útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Nyilvántartási rendszer
A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Adatvédelmi incidens
A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Harmadik személy 
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, aki vagy amely az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kapott. A jelen Szabályzat értelmezésében harmadik személynek minősülnek az Érintetten és az Adatkezelőn kívüli természetes vagy jogi személyek.

III. fejezet - A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;

Adat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezelhető, nem kezelhető e célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség);

Az adat az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns kell, hogy legyen, és az adatgyűjtésnek a szükséges mértékre kell korlátozódnia (adattakarékosság);

Az adatnak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie, ezért minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);

Az adat tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintett azonosítását csak a személyes adat kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozott tárolhatóság);

Az adat kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adat megfelelő biztonsága, az adat jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

IV. fejezet - Adatkezelés

Az adatkezelések szabályai
Személyes adat az Adatkezelőnél akkor kezelhető, ha

a) az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az Adatkezelő vagy Harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Az Érintettet az Adatkezelő honlapján elhelyezett jelen Adatvédelmi Szabályzattal és a Partner Érintett részére a sz. melléklet szerinti Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezésre bocsátásával kell tájékoztatni az adatkezelésről.

Az Adatkezelőnél kizárólag olyan személyek jogosultak személyes adat kezelésére, feldolgozására, akiknek a feladatuk, munkakörük jogszerű ellátásához a személyes adat kezelése, feldolgozása feltétlenül szükséges. Az Adatkezelő szervezeti egységeinél adatkezelést végző munkavállalókat az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. Az adatok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat, az azok megsértésére vonatkozó szankciókat az Adatkezelő Információbiztonsági Eljárásrendje tartalmazza.

Az Adatkezelő által a Partnerek vonatkozásában kezelhető személyes adatok körébe tartozik természetes személy esetén a neve, szükség esetén telefonszáma és e-mail címe, azonban a vonatkozó szerződés vagy szolgáltatás tartalmától függően további, a célhoz kötöttség és adattakarékosság elvének megfelelő személyes adat is kezelhető.

Az adatkezelés nyilvántartása
Az Adatkezelőnél folytatott adatkezelés az Adatkezelő informatikai és egyéb rendszereiben történik.

Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több Adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek. A közös adatkezelők átlátható módon, a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg a fennálló, különösen az Érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását.  A megállapodásban az Érintett számára kapcsolattartót lehet kijelölni. A megállapodásnak megfelelően tükröznie kell a közös adatkezelők Érintettel szembeni szerepét és az Érintettel való kapcsolatukat. A megállapodás lényegét az Érintett rendelkezésére kell bocsátani. Az Érintett a megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja jogait.

Az Érintett jogai
Az Érintett az Adatkezelő illetékes ügyintézőjétől tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, így az Adatkezelő által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a kért tájékoztatást, mely tájékoztatás ingyenes.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő január 31-ig értesíti.

Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az Érintett kérheti kezelt adatainak helyesbítését. A téves adatot az Adatkezelő legkésőbb 15 munkanapon belül helyesbíteni köteles.

A jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével az Érintett indokolás nélkül kérheti kezelt adatainak törlését. A törlést haladéktalanul el kell végezni. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén, az Érintett az illetékes szervezeti egység vezetőjéhez, vagy az Adatkezelő ügyvezetőjéhez fordulhat panasszal. Kétség esetén az Adatkezelő ügyvezetője dönt a panasz benyújtásától számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül. Amennyiben a döntést az Érintett nem tartja kielégítőnek, vagy egyébként véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, a döntés közlésétől, vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat törli, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. A személyes adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.  Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Érintettel szemben az Adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az az Érintett vagy a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.      

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az Adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az Érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. Ha az Érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, a hozzájárulás megadása előtt az Érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

V. fejezet - Adatfeldolgozás, adatok továbbítása, adatkezelések összekapcsolása

Adatközlések
Személyes adat harmadik személlyel adattovábbítás útján, vagy nyilvánosságra hozatal formájában közölhető.

Adatfeldolgozás, adatfeldolgozási szerződés
Az Adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.

Az adatfeldolgozást végző szervezettel olyan szerződést kell kötni, amelyben az Adatfeldolgozó vállalja, hogy a rendelkezésére bocsátott adatokat csak a szerződésben meghatározott cél teljesítése érdekében dolgozza fel, az adatok titkos feldolgozására kötelezettséget vállal, a Jogszabályok rendelkezéseit betartja, és szerződéses cél elérését követően az átadott adatokat visszaállíthatatlanul törli.

Adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása
Az Adatkezelőnél folyó különböző adatkezelések a törvény által felsorolt esetekben összekapcsolhatók. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha ezt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Mind a személyes adatok továbbítása, mind az adatkezelések összekapcsolása akkor lehetséges, ha ahhoz az Érintett hozzájárult, vagy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, továbbá ha az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, valamint ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy Harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és egyébként az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az Adatkezelőnek – amennyiben más jogalap nem létezik – minden esetben be kell szereznie az Érintett hozzájárulását ahhoz, hogy adatait adatfeldolgozás céljából továbbíthassa.

Személyes adatok nyilvánosságra hozatala
Az Adatkezelőnél kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala – kivéve, ha jogszabály rendeli el, vagy ha ahhoz az Érintett kifejezetten hozzájárul – tilos.

VI. fejezet - Adatbiztonság

Adatbiztonsági rendszabályok, adatvédelem
Az adatbiztonsági rendszabályok és intézkedések célja az adatok, illetve adathordozók védelme a sérülés, rongálódás, megsemmisülés, valamint az illetéktelen hozzáférés ellen.

A szükséges intézkedéseket meg kell tenni mind a manuálisan kezelt, mind a számítógépen tárolt, archivált és feldolgozott személyes adatok biztonsága érdekében.

Az adathordozókról, azok mozgatásáról, tartalmáról és felhasználásukról az Információbiztonsági Eljárásrend rendelkezik.

VII. fejezet - Egyes adatkezelések

Az Adatkezelő partnereivel és munkavállalóival, létrejött szerződések teljesítéséhez, az Adatkezelő vagy az Érintett jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatok kezelése

Partnerek adatainak kezelése
Az Adatkezelő partner-kapcsolataiban a természetes személy Partner vagy a jogi személy Partner képviselője személyes adatai kezelésének alapvető célja a Partnerrel megkötött szerződés igénybevétele, a szerződés teljesítése során a kapcsolattartás, a Partner által nyújtott szolgáltatások ellenértékének elszámolása, a teljesítéssel kapcsolatos garanciális igények érvényesítése.

Az Adatkezelő egységei a Partnerek adatait a Partner-adat nyilvántartási tartalommal kezelik.

A Partner-adat nyilvántartás kezelése számítógépen történik. Az Adatkezelő összesített Partner-adatbázisát az illetékes ügyintézők az informatikai szolgáltatást nyújtó Magyar Hosting Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett szerveren érhetik el, a megfelelő rendszer segítségével. A Szolgáltató az Adatkezelő ügyvezető igazgatójának engedélyével a hozzáférési jogok kiosztásával gondoskodik arról, hogy az egységek ügyintézői, vagy az Adatkezelő által megbízott egyéb jogosultak csak az illetékességi körükbe tartozó Partnerek adatait kezelhessék, illetve ismerhessék meg.

Munkavállalói adatok kezelése

Az Adatkezelő egységei a Munkavállalók adatait a Munkavállalói adat-nyilvántartási tartalommal kezelik.

A személyzeti osztály a Munkavállalói adatkezelési hozzájárulás alapján kezel továbbá minden olyan adatot, amelyek a munkaviszony időtartama alatt a társasági aláírások teljesítéséhez szükségesek, valamint a munkabalesetek kivizsgálásához, lezárásához nélkülözhetetlenek, kedvezmény igénybevételére jogosítanak, vagy bármely más jogcímen indokolt és szükséges azok nyilvántartásba vétele.

VIII. fejezet - Ellenőrzés

Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartását az adatkezelést és adatfeldolgozást végző szervezeti egységek vezetői rendszeresen ellenőrzik. Jelen Szabályzat előírásaival össze nem egyeztethető (rendellenes) adatkezelés esetén, az érintett egység vezetője haladéktalanul intézkedik ennek megszüntetéséről, majd jegyzőkönyvet készít a Jegyzőkönyv felhasználásával. A jegyzőkönyvet megküldi az Adatkezelő ügyvezető igazgatójának, aki dönt a további szükséges intézkedésekről.

Az egységvezető jogszabálysértés, illetve jelen Szabályzat megsértésének észlelése esetén haladéktalanul köteles intézkedni a szabálysértés megszüntetéséről. Különösen súlyos visszaélés esetén, az illetékes munkaügyi szervezetnél fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezi a felelősség megállapítására.

Az Adatkezelő ügyvezető igazgatója az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél jogosult beletekinteni az adatkezelésekbe, valamint a hozzájuk kapcsolódó nyilvántartásokba, jegyzőkönyvekbe. Az egység vezetőjétől és a munkatársaktól szóban, vagy írásban felvilágosítást kérhet. A vizsgálata során megismert személyes adatokkal kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli.

Jogellenes adatkezelés, feldolgozás észlelése esetén az egységvezető annak megszüntetésére szólítja fel az adatkezelőt. Szükség esetén segítséget nyújt a jogszerű állapot helyreállításához. Az egységvezető haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, és erről 3 napon belül írásban tájékoztatni az Adatkezelő ügyvezető igazgatóját. Amennyiben a jogsértés csak az adatkezelési folyamat, illetőleg az adatvédelmi tevékenység módosításával szüntethető meg, az egységvezető köteles a megfelelő módosítások kidolgoztatását kezdeményezni az Adatkezelőnél, hogy a jogsértő állapot mielőbb megszüntethető legyen, és az adatkezelés összhangban álljon az adatkezelési, illetőleg adatvédelmi célokkal. Kétség esetén a kérdésben az Adatkezelő ügyvezető igazgatója dönt.

Amennyiben a jelen Szabályzatot érintő Jogszabályokban változás lép hatályba, vagy egyéb okból indokolt, az Adatkezelő gondoskodik a jelen Szabályzat megfelelő módosításáról.

Kiadó:

The Courses